MÀN HÌNH CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE

MÀN HÌNH CHIẾU TREO TƯỜNG DALITE

WALL 60’’ x 60’’ (1.52m x 1.52m)
WALL 70’’ x 70’’ (1.78m x 1.78m)
WALL 100” ( 84”X 64” / 2.13m x 1.6m)
WALL 120” ( 84”X 84” / 2.13m x 2.13m)
WALL 120” (96”X 72”/ 2.44m x 1.83m)
WALL 136” (96”X 96”/ 2.44m x 2.44m)
WALL 150” (120”X 90”/ 3.05m x 2.25m)

Trả lời