MAN HÌNH CHIẾU ĐIỀU KHIỂN BẰNG REMOTE

MAN HÌNH CHIẾU ĐIỀU KHIỂN BẰNG REMOTE

ELECTRIC 70”X 70”(1.78m x 1.78m)
ELECTRIC 100” ( 84”X 64” / 2.13m X 1.6m)
ELECTRIC 120” ( 84”X 84” / 2.13m X 2.13m)
ELECTRIC 120” (96”X 72”/ 2.44m  X 1.83m)
ELECTRIC 136” (96”X 96”/ 2.44m X 2.44m)
ELECTRIC 150” (120”X 90”/ 3.05mX 2.29m)
ELECTRIC 170” (120”X 120”/ 3.05 X 3.05m)
ELECTRIC 180” (144”X108”/ 3.6m X 2.75m)
ELECTRIC 200”  (144”X144”/ 3.6m X3.6m)
ELECTRIC 200” (160”X120”/ 4.07mX 3.05m)
ELECTRIC 223” ( 160”X160”/ 4.07m X 4.07m)
ELECTRIC 250” (198”X150” / 5.02m  X 3.80m)
ELECTRIC 300” (240”X180” / 6.1m  X 4.57m)

Trả lời