MÀN HÌNH CHIẾU 3 CHÂN DALITE

MÀN HÌNH CHIẾU 3 CHÂN DALITE

TRIPOD 60’’ x 60’’ / (1.52 m x 1.52 m)
TRIPOD 70’’ x 70’’ / (1.78m x 1.78m)
TRIPOD 100” ( 84”X 64”/ 2.13m x 1.6m)
TRIPOD 120” ( 84”X 84”/ 2.13m x 2.13m)
TRIPOD 120” (96”X 72”/ 2.44m x 1.83m)
TRIPOD 136” (96”X 96”/ 2.44m x 2.44m)

Trả lời